Regulamin - Pomagierzy.pl


Regulamin - Pomagierzy.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

  3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Użytkownikiem zarejestrowanym oraz na podstawie Regulaminu.

  4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie, jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

  5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
   Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

  6. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

  7. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. DEFINICJE

  Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

  Administrator Danych Osobowych – Monika Gierej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Gierej ,,PomaGier" Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Ćmiłowie przy ul. Willowa 7, (20-388 Ćmiłów), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP:9461893839, REGON: 381680442, adres poczty elektronicznej: admin@pomagierzy.pl.

  Hasło - ustalony przez Użytkownika zarejestrowanego, umożliwiający mu dostęp do Konta Użytkownika, unikalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, który powinien być przechowywany w poufności i nie może być udostępniany bez upoważnienia osobom trzecim.

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. nr 16, poz. 93).

  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konto Użytkownika - część Serwisu pomagierzy.pl dostępna dla Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu, stanowiąca zasób danych Użytkownika zarejestrowanego i informacje o jego działaniach w Serwisie.

  Login - ustalony przez Użytkownika zarejestrowanego jego indywidualny identyfikator (adres e-mail), używany później do komunikacji pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem zarejestrowanym, i wymagany wraz z Hasłem do dokonania Rejestracji, oraz korzystania z Konta Użytkownika.

  Ogłoszenie – zredagowane przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego ogłoszenie w ramach kategorii dostępnych w Serwisie, opublikowane w Serwisie za pośrednictwem witryny pod adresem internetowym pomagierzy.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, do których on się odwołuje.

  Rejestracja - zespół czynności składających się na proces zakładania Konta Użytkownika, polegających na prawidłowym wypełnieniu on-line formularza dostępnego w Serwisie.

  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Serwis – serwis internetowy pod nazwą Pomagierzy.pl dostępny pod adresem internetowym pomagierzy.pl, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający korzystanie z Usług.

  Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  Usługodawca – Monika Gierej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Gierej ,,PomaGier" Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Ćmiłowie przy ul. Willowa 7, (20-388 Ćmiłów), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP:9461893839, REGON: 381680442, adres poczty elektronicznej: admin@pomagierzy.pl, będąca właścicielem Serwisu.

  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.)

  Użytkownik - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, ale nie posiada lub nie używa Konta Użytkownika w Serwisie.

  Użytkownik zarejestrowany - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji w Serwisie, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika zabezpieczone Hasłem.

 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
  1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu usługi polegające na:

   1. 1.1. nieodpłatnym publikowaniu Ogłoszeń za pośrednictwem Serwisu;

   2. 1.2. nieodpłatnym promowaniu Ogłoszeń publikowanych w Serwisie;

   3. 1.3. nieodpłatnej możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę;

   4. 1.4. nieodpłatnej możliwości zakładania w Serwisie Konta Użytkownika;

   5. 1.5. nieodpłatnej możliwości kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej z innymi stronami używającymi Serwisu.

 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani.

  2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

  3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.

  4. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).

  5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.

  6. Zabronione jest zamieszczanie podanych poniżej rodzai ogłoszeń. Ogłoszenia takie będą z Serwisu usuwane:

   1. 8.1. Ogłoszenia niezgodne tematycznie z kategorią w której są zamieszczone.

  7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

  8. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek.

  9. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Serwisie, a niepochodzące od Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego, są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

  10. Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani do zabezpieczenia Loginu i Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych a Użytkownik do zabezpieczenia kodu autoryzacji jeśli ma taki aktualnie przyznany.

  11. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego adresu e-mail, Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest podać swój aktualny adres e-mail, taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest, w przypadku zmiany swojego adresu emailowego, do niezwłocznego zaktualizowania tego adresu w Serwisie za pomocą dostępnych mu na mocy Regulaminu procedur. Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani do zabezpieczenia adresu e-mail przed dostępem osób nieuprawnionych.

  12. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

  13. Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników lub Użytkowników zarejestrowanych oraz w sporach powstałych między nimi.

  14. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami lub Użytkownikami zarejestrowanymi oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami zarejestrowanymi.

  15. Kontakt emailowy pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami zarejestrowanymi odbywa się inicjalnie za pośrednictwem Serwisu.

 5. KONTO UŻYTKOWNIKA, UŻYWANIE ADRESU EMAIL, ITP.
  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik jest obowiązany dokonać jednorazowej Rejestracji.

  2. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej w stosunku do poszczególnych usług.

  3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika następuje z chwilą aktywowania Konta Użytkownika w Serwisie.

  4. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość w dowolnej chwili logowania się do swojego Konta Użytkownika przy użyciu Loginu i Hasła.

  5. Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony w dowolnej chwili do zmiany Hasła po zalogowaniu się do przypisanego mu Konta Użytkownika.

  6. Za pośrednictwem Konta Użytkownika Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do:

   1. 10.1. zarządzania wszystkimi swoimi Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie poprzez ich wyświetlanie, edytowanie, usuwanie, dodawanie nowych Ogłoszeń;

   2. 10.2. modyfikowania danych wprowadzonych w procesie Rejestracji lub później (za pomocą formularza Moje Konto), w tym Hasła;

   3. 10.3. usuwania Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi ‘danymi’, w tym Ogłoszeniami opublikowanymi nieodpłatnie.

  7. Użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Użytkownika zarejestrowanego znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zarejestrowany ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika zarejestrowanego Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym a także związane z korzystaniem z Loginu i Hasła Użytkownika zarejestrowanego przez osoby trzecie nawet bez wiedzy i wbrew woli tego Użytkownika.

  8. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie adresu e-mail wskazanego przez siebie w celu korzystania z Serwisu a Użytkownik także kodu autoryzacyjnego otrzymanego w trakcie zamieszczania ogłoszenia. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż z adresu e-mail czy kodu autoryzacyjnego mogą korzystać osoby nieuprawnione, Użytkownik czy Użytkownik zarejestrowany ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z udostępnieniem przez Użytkownika czy Użytkownika zarejestrowanego adresu e-mail osobom nieuprawnionym a także związane z korzystaniem z adresu e-mail Użytkownika czy Użytkownika zarejestrowanego przez osoby trzecie nawet bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika czy Użytkownika zarejestrowanego.

  9. Usługa Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia swojego Konta.

 6. OGÓLNE ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W SERWISIE
  1. Ogłoszenia publikowane za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty tylko zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  2. Treść Ogłoszeń publikowanych w Serwisie jest samodzielnie redagowana przez Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych.

  3. Ogłoszenie powinno zostać dodane przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego w odpowiedniej kategorii znajdującej się w Serwisie, powiązanej tematycznie z treścią Ogłoszenia.

  4. Usługodawca umożliwiając publikację Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego kategorii lub podkategorii Ogłoszenia, a także jej nazwy, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem. Może też zmienić kategorię ogłoszenia w przypadku rozbudowy Serwisu skutkującej powstaniem nowych kategorii Ogłoszeń, o czym wtedy niezwłocznie poinformuje Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego.

  5. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany może usunąć Ogłoszenie, jeśli nie zgadza się z jego przyporządkowaniem do danej kategorii lub podkategorii dokonanym przez Usługodawcę.

  6. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany po dodaniu Ogłoszenia nie ma możliwości zmiany jego kategorii. Jeżeli Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany uważa, że Ogłoszenie powinno zostać opublikowane w innej kategorii może skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

  7. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej tej samej usługi/zlecenia lub ich wielokrotności itp., niezależnie od wybranej kategorii.

  8. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za treść redagowanych przez siebie Ogłoszeń. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany oświadcza, iż publikacja Ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich.

  9. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie w szczególności:

   1. 14.1. wulgaryzmów, pornografii, treści nieobyczajnych

   2. 14.2. przekazów stanowiących reklamę ukrytą;

   3. 14.3. odesłań do innych stron internetowych, używania plików „cookies”, tworzenia formularzy;

   4. 14.4. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że publikacja taka będzie mieścić się w granicach cytatu;

   5. 14.5. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, prawa autorskie osób trzecich;

   6. 14.6. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;

   7. 14.7. treści stanowiących formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszających prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu;

   8. 14.8. treści zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie", dane zawierające „pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

   9. 14.9. treści pisanych w językach innych niż polski, chyba że w części Serwisu specjalnie do tego przeznaczonej, oraz treści zawierających elementy języka JavaScript oraz innych języków programowania.

  10. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

  11. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści pocztą elektroniczną na następujący adres email: admin@pomagierzy.pl .

 7. ZAMIESZCZANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ W SERWISIE
  1. Usługa publikacji Ogłoszenia w Serwisie jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas oznaczony.

  2. Do zamieszczenia Ogłoszenia nierejestrowego w Serwisie nie jest konieczna Rejestracja i założenie Konta Użytkownika.

  3. Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani z chwilą publikacji Ogłoszenia w Serwisie zostają zawiadomieni, że Ogłoszenie zostało dodane do Serwisu. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi publikacji Ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu.

  4. W okresie publikacji Ogłoszenia zwykłego Użytkownik zarejestrowany za pośrednictwem Konta Użytkownika może modyfikować treść Ogłoszenia, usunąć Ogłoszenie oraz dokonać wyboru Usług promocji Ogłoszenia.

 8. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
  1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu albo usunięcia Konta Użytkownika albo z upływem okresu publikacji Ogłoszenia.

  2. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego, w tym jego ogłoszeń, z bazy danych Usługodawcy.

  3. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

  2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi oraz Użytkownikowi zarejestrowanemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie jego treści na stronie Serwisu.

  3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę jednakże nie krótszym niż 10 dni od dnia w którym na stronie Serwisu pojawiła się informacja o zmianie Regulaminu.

  4. Korzystanie przez Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego z Serwisu po wprowadzeniu zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

  5. Do Ogłoszeń opublikowanych przed wejściem w życie zmian stosuje się treść Regulaminu obowiązującego w chwili publikacji Ogłoszenia.

  6. Ponadto o zmianie Regulaminu Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani mogą zostać dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany podczas publikowania Ogłoszenia) wiadomości e-mail wraz z linkiem będącym odnośnikiem do treści nowego regulaminu.

  7. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.

  8. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

  9. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami i Użytkownikami zarejestrowanymi umów o świadczenie Usług.

  12. Załączniki::

   1. Załącznik nr 1 - Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”;

  13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-04-2019.


ZAŁĄCZNIK NR 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW "COOKIES"

 1. Pliki „cookies”
  1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych z Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

  2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych.

  3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

  4. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies” w tym wyłączyć je. Usługodawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. 5.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

   2. 5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   3. 5.3. utrzymania sesji Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   1. 6.1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   2. 6.2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   3. 6.3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom oraz Użytkownikom zarejestrowanym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  7. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.


 2. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Monika Gierej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Gierej ,,PomaGier" Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Ćmiłowie przy ul. Willowa 7, (20-388 Ćmiłów), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP:9461893839, REGON: 381680442, adres poczty elektronicznej: admin@pomagierzy.pl

  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktu, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  3. Ponadto dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktu – w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacją należności, przechowywaniem danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnieniem rozliczalności zgodnej z RODO.

  4. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

  5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do żadnego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy również dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoje prawa możesz realizować:

   a) w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

   b) w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, a Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

   c) w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   d) w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

   e) w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  8. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy RODO.

  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. utworzenia konta, dodania ogłoszenia, przesyłania informacji handlowych - jeśli ich nam nie podasz nie będziemy mogli świadczyć usług drogą elektroniczną.

  10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  11. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usługi (dane eksploatacyjne):

   1. 11.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego nadawane na podstawie danych;

   2. 11.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany;

   3. 11.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

   4. 11.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usług.

  12. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.

  13. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

  14. Usługodawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej wersji dokumentu: ‘Polityka prywatności i stosowania plików „cookies” ‘ na stronie internetowej Serwisu.